ஜோதிட ஆலோசனைகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள 


சி .கிருஷ்ணன் 
அவர்கள் தமிழகத்தில் பிறந்து, தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவர். 

கடந்த  1989 வருடம் முதல் ஜோதிடம் மற்றும் எண்கணிதத்தின்பால் உள்ள ஈர்ப்பின் காரணமாக, பல ஆராய்சிகளை
செய்துள்ளார்.

ஜோதிடம் மற்றும் எண்கணிதத்தின்பால் உள்ள அனுபவத்தின் காரணமாகவும் தன்னுடைய ஜோதிட எண்கணித ஆலோசனையின் மூசிலமாகவும் பலருடைய வாழ்க்கையில் பல நல்ல திருப்பங்களை ஏற்படுத்திகொடுத்திருக்கிறார்.

இந்த வலைப்பதிவின் ஜோதிடரை கீழ் கண்ட படிவத்தின் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆலோசனைகளுக்கு கட்டணம் உண்டு.
Name
Email
Date of Birth:DD/MM/Year
Birth Place City/State/Country:
Birth Time AM/PM:
Presently Living:City/State/Country
Your Question(Type in the whitebox)